Privacybeleid

Beleid inzake privacy en informatiebescherming

Dit Privacybeleid van persoonsgegevens (hierna – Privacybeleid) is van toepassing op alle informatie die de website “bikeles.com” over de gebruiker kan verkrijgen tijdens het gebruik van de website, programma’s en producten van de website “bikeles.com”.

1 Definitie van termen

1.1 In dit Privacybeleid worden de volgende termen gebruikt:

1.1.1. “Beheer van de website “bikeles.com” (hierna: het beheer van de website)” – bevoegd personeel om de website te beheren, dat de verwerking van persoonsgegevens organiseert en (of) uitvoert, alsmede het doel van de verwerking van persoonsgegevens, de samenstelling van de te verwerken persoonsgegevens, handelingen (operaties) met persoonsgegevens vaststelt.

1.1.2. “Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een persoon (betrokkene) die direct of indirect wordt geïdentificeerd of omschreven.

1.1.3. “Verwerking van persoonsgegevens” – elke handeling (bewerking) of elk geheel van handelingen (bewerkingen) die, al dan niet met behulp van automatiseringsmiddelen, met persoonsgegevens worden verricht, waaronder het verzamelen, vastleggen, systematiseren, accumuleren, opslaan, verduidelijken (bijwerken, wijzigen), extraheren, gebruiken, overdragen (verspreiden, verstrekken, toegankelijk maken), anonimiseren, afschermen, wissen, vernietigen van persoonsgegevens.

1.1.4 “Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens” – verplichte eis voor de exploitant of een andere persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens om te voorkomen dat deze worden verspreid zonder toestemming van de betrokkene of beschikbaarheid van andere rechtsgronden.

1.1.5 “Gebruiker van de site (hierna “Gebruiker”) – een persoon die via het internet toegang krijgt tot de site en de site “bikeles.com” gebruikt.

1.1.6. “Cookies” zijn kleine gegevensfragmenten die door een webserver worden verzonden en opgeslagen op de computer van een gebruiker, en die een web-cliënt of een web-browser naar een webserver stuurt telkens wanneer hij probeert een pagina van een overeenkomstige site te openen.

1.1.7. “IP-adres” – is een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk op basis van het IP-protocol.

2. Algemene bepalingen

2.1 Het gebruik van de website “bikeles.com” door de Gebruiker betekent instemming met dit Privacybeleid en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van de Privacy Policy dient de gebruiker het gebruik van de website “bikeles.com” te staken.

2.3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website “bikeles.com” en al haar subdomeinen. De Site heeft geen controle over en draagt geen verantwoordelijkheid voor de websites van derden waarnaar de Gebruiker via de op de Site beschikbare links kan gaan.

2.4 De administratie van deze site controleert de juistheid van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens niet.

3. Onderwerp van het privacybeleid

3.1. Dit privacybeleid vermeldt de verplichtingen van de administratie van de website “bikeles.com” om persoonlijke informatie, die de gebruiker op verzoek van de administratie van de website verstrekt, niet openbaar te maken en de bescherming van de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

3.2 De persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid worden verwerkt, worden door de Gebruiker verstrekt door het feedbackformulier op de website “bikeles.com” in te vullen, en omvatten de volgende informatie

3.2.1. de naam van de gebruiker;

3.2.2. e-mailadres (e-mail).

4. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens van de Gebruiker

4.1. De administratie van de website “bikeles.com” kan de persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor de volgende doeleinden

4.1.1. het tot stand brengen van feedback met de Gebruiker, met inbegrip van het versturen van kennisgevingen, verzoeken betreffende het gebruik van de Site “bikeles.com”, het verwerken van verzoeken en aanvragen van de Gebruiker.

4.1.2. het verlenen van effectieve technische ondersteuning aan de Gebruiker in geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de Website “bikeles.com”.

4.1.3. het verstrekken van nieuwsbrieven en andere informatie namens bikeles.com of namens partners van bikeles.com aan de Gebruiker met toestemming van de Gebruiker.

4.1.4. de Gebruiker toegang verlenen tot de websites of diensten van partners van bikeles.com om producten, updates en diensten te ontvangen.

5. Methoden en voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens

5.1 De verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker geschiedt zonder beperking in de tijd, met alle wettige middelen, met inbegrip van informatiesystemen van persoonsgegevens met of zonder gebruik van automatiseringsinstrumenten.

5.2 Persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen alleen aan de bevoegde overheidsorganen van de Russische Federatie worden overgedragen op de gronden en op de wijze die door de wetgeving van de Russische Federatie worden voorgeschreven.

5.3 De beheerder van de site neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, verspreiding, alsmede tegen andere onwettige handelingen van derden.

6. Aansprakelijkheid van de partijen

6.1 In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie is het Websitebeheer niet aansprakelijk indien de vertrouwelijke informatie

6.1.1. Voor het publiek beschikbaar gekomen vóór het verlies of de openbaarmaking ervan.

6.1.2. van een derde werd ontvangen voordat deze door de administratie van de Site werd ontvangen.

6.1.3. met toestemming van de Gebruiker is bekendgemaakt.

7. Aanvullende voorwaarden

7.1. Het beheer van de Website heeft het recht om zonder toestemming van de Gebruiker wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.

7.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de website “bikeles.com” is geplaatst, tenzij in het nieuwe privacybeleid anders is bepaald.

7.3 Het huidige Privacybeleid is beschikbaar op bikeles.com/politika-konfidencialnosti.