Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen bikeles.com (hierna genoemd de sitebeheerder) – het bedrijf dat de toegang tot en de diensten van de website bikeles.com (hierna genoemd de website) verschaft, en een persoon – die de pagina’s van de website bezoekt of ten minste één van de op de website aangeboden diensten gebruikt (hierna genoemd de websitebezoeker). Deze gebruikersovereenkomst regelt de procedure voor het gebruik van de middelen, diensten en faciliteiten van de site, de site die door de administratie van de site wordt aangeboden voor het ontvangen, plaatsen van informatie en communicatie.

1. Bezoeker

1.1 Websitebezoeker is elke persoon die ten minste één pagina van de site heeft bezocht en bekeken zonder voorafgaande registratie en toestemming op de site.

1.2 De bezoeker van de website, die zich heeft geregistreerd en ingelogd met behulp van zijn of haar unieke persoonsgegevens, wordt een gebruiker van de website.

1.3 De gebruiker heeft toegang tot de geavanceerde functies van de website.

1.4 Om de middelen, diensten en functies van de site te kunnen gebruiken, moet de gebruiker eerst verklaren dat hij de overeenkomst aanvaardt. De gebruiker heeft niet het recht de website te gebruiken indien hij/zij de voorwaarden van de overeenkomst niet heeft aanvaard.

1.5 De gebruiker heeft geen recht om de diensten van de site te gebruiken en kan de voorwaarden van de overeenkomst niet aanvaarden, indien hij/zij niet de wettelijk vastgestelde leeftijd heeft bereikt om dergelijke overeenkomsten aan te gaan; of niet heeft voldaan aan andere voorwaarden voor het aangaan van dergelijke overeenkomsten die door de wetgeving zijn vastgesteld.

Het gebruik van de materialen op de Site

2.1 Gebruik van de interactieve middelen van de site, feedback achterlaten, commentaar geven op materiaal, eigen materiaal publiceren en online communicatie voeren kunnen alleen geregistreerde bezoekers – gebruikers van de site.

2.2 De gebruiker heeft het recht:

2.2.1. berichten plaatsen;

2.2.2. commentaar geven op berichten;

2.2.3 De middelen van de site op een andere manier gebruiken die niet in strijd is met de grondbeginselen van haar activiteiten.

2.3. Het auteursrecht voor de materialen, middelen en diensten van de site berust, tenzij anders vermeld, bij het beheer van de site.

2.4 Het kopiëren van het materiaal op de Site is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Administratie.

2.5 Gedeeltelijke vermelding van het materiaal op incidentele basis met verplichte link naar de bronpagina van het citaat (niet meer dan 5% van de totale omvang van het materiaal) is toegestaan.

2.6 Alle geregistreerde namen, titels, handelsmerken, symbolen en slogans zijn eigendom van hun wettelijke eigenaars. De ® en/of ™ symbolen worden niet gebruikt in de inhoud van deze website.

3. Beleid inzake commentaar en schriftelijke feedback

3.1 Bij het schrijven van recensies en commentaren dient de gebruiker zich te houden aan de regels en beperkingen die hierin zijn vastgelegd.

3.2 Onbekendheid met de regels, met inbegrip van beperkingen op het plaatsen en het gebruik van middelen van de site, ontslaat de bezoeker (inclusief de gebruiker) van de site niet van de naleving ervan, en in geval van overtreding van de regels – van aansprakelijkheid krachtens de voorwaarden van deze overeenkomst en de wet.

3.3 Op het terrein is het verboden:

3.3.1 Commentaar gebruiken voor andere doeleinden dan bedoeld (bijvoorbeeld om reclame te maken voor verkoop of om vragen te stellen aan andere gebruikers);

3.3.2. beledigend gedrag tegenover andere bezoekers en de administratie van de site;

3.3.3. het plaatsen van obscene uitlatingen;

3.3.4. berichten plaatsen met het doel een geïrriteerde reactie van andere deelnemers aan de bron uit te lokken (trolling);

3.3.5. het plaatsen van ongeoorloofde advertenties, commerciële berichten of aankondigingen;

3.3.6. Het plaatsen van materiaal dat beledigende taal bevat, tekenen van discriminatie op grond van nationale, etnische, raciale of religieuze afkomst;

3.3.7. Ongeoorloofde plaatsing van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, door de Gebruiker;

3.3.8. Bevordering van computer- en audio/videopiraterij in welke vorm dan ook, publicatie van links naar bestanden en/of sites die rechtstreeks inbreuk maken op auteursrechten of die inbreuk door derden bevorderen (torrent trackers, filesharing, warez websites);

3.3.9. Accounts aanmaken, waarbij de gebruikersnaam de namen van de diensten imiteert (Administrator, Moderator, enz.), of lijkt op de naam van een reeds geregistreerde gebruiker;

3.3.10. Gebruik van hoofdletters, leestekens en speciale tekens in berichten, met uitzondering van de gevallen die door de regels van de gebruikte taal worden geregeld;

3.3.11. Publicatie van oproepen tot gewelddadige verandering of omverwerping van het constitutionele systeem, machtsovername door de staat, wijziging van staatsgrenzen, pogroms, vernieling van eigendom, inbeslagneming van gebouwen of constructies, agressie of het ontketenen van een militair conflict; andere acties en publicatie van berichten die bij wet verboden zijn;

3.3.12. het plaatsen van berichten (recensies, commentaren) die geheel of gedeeltelijk of qua inhoud en betekenis een herhaling zijn van voorgaande berichten (recensies, commentaren), met inbegrip van die welke door de administratie van de site op basis van deze overeenkomst zijn verwijderd.

3.4 Op de site mogen geen berichten worden geplaatst die geen informatieve lading hebben en geen verband houden met het onderwerp van de bron.

Verantwoordelijkheid voor de detachering

4.1 Binnen de site hebben de gebruikers een ruimte voor communicatie (recensies, blogs, forums, commentaarsysteem, enz.). Elke gebruiker kan zijn mening geven over het onderwerp van de site.

4.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die in openbare delen van de site (recensies, forums, opmerkingen) wordt geplaatst, ligt uitsluitend bij de auteur.

4.3 Openbare delen van de site zijn onderworpen aan post-moderatie – een controle door de moderator (een bevoegde vertegenwoordiger van de Administratie) na het posten.

4.4 De bezoeker, die de informatie op de site als zodanig beschouwt, die rechtstreeks inbreuk maakt op iemands belangen, en de gebruiker, die de informatie heeft geplaatst, kunnen contact opnemen met de administratie van de site om het geschil, veroorzaakt door de op de site geplaatste informatie, op te heffen. Deze bezoekers en/of gebruikers zijn verplicht zelf te proberen door binnen de site te communiceren en redelijke maatregelen te nemen om de zaken die zij betwistbaar achten op te lossen.

4.5. Het websitebeheer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met de gebruiker te beëindigen, ook indien de gebruiker enige bepaling van de overeenkomst heeft geschonden of handelingen heeft verricht die er duidelijk op wijzen dat de gebruiker de bepalingen van de overeenkomst niet wil of kan naleven.

4.6 Indien de gebruiker de voorwaarden van deze bepaling schendt, kan de Moderator de geplaatste informatie, feedback, commentaar verwijderen; de account blokkeren; de gebruiker de toegang tot de site ontzeggen of de toegang tot bepaalde functies van de site uitsluiten op basis van het IP-adres.

4.7 Een duidelijk gemotiveerde betwisting van de acties van moderatoren is mogelijk door te communiceren met de administratie van de site.

5. Vertrouwelijkheidsovereenkomst

5.1 De verzameling, het gebruik en de bekendmaking van informatie die als vertrouwelijk kan worden beschouwd, worden geregeld door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

5.2. Door de voorwaarden van deze overeenkomst te aanvaarden of door de pagina’s van de site te bezoeken, gaat de bezoeker automatisch akkoord met de voorwaarden van de vertrouwelijkheidsovereenkomst betreffende het gebruik van gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde vertrouwelijke informatie.

5.3 Het verzamelen, opslaan, gebruiken, verwerken en openbaar maken van informatie die door de administratie van de site is verkregen naar aanleiding van bezoeken van een particulier (bezoeker of gebruiker) aan haar websites en/of het invullen van registratieformulieren, met inbegrip van persoonlijke gebruikersgegevens, geschiedt door de administratie van de site in overeenstemming met de wet. De particulier (bezoeker of gebruiker) begrijpt en gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens door de administratie van de site in het kader en met het doel dat is voorzien in de bepalingen van de gebruikersovereenkomst, de vertrouwelijkheidsovereenkomst in overeenstemming met de wet; verbindt zich ertoe de administratie van de site schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging van zijn persoonlijke gegevens.

6. Verwerking en opslag van uw persoonsgegevens

6.1 Wij garanderen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en passen organisatorische en technische maatregelen toe voor de bescherming van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen werkt het websitebeheer voor de verwerking van persoonsgegevens samen met zijn partners en deelt deze gegevens aan hen mee. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen om die gegevens te beschermen. Dit betekent dat wij geen gegevens doorgeven aan partners waarvan het beleid inzake gegevensbewaring ons twijfelachtig voorkomt, of als wij weten dat dit beleid wezenlijk afwijkt van de voorwaarden van deze overeenkomst.

6.2 Wij kunnen twee soorten persoonsgegevens opslaan:

6.2.1 Identiteitsgegevens, waaronder naam, achternaam en IP-adres;

6.2.2 Contactgegevens, met inbegrip van het e-mailadres van de gebruiker.

6.3 Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen:

6.3.1 Om bezoekers van de website in staat te stellen opmerkingen achter te laten op onze site (indien zij dat wensen).

6.3.2. Om de werking van de diensten mogelijk te maken (bijvoorbeeld om relevante advertenties te tonen).

6.3.3. Om bezoekers van de site in staat te stellen onze nieuwsbrief te ontvangen als zij zich daarvoor inschrijven.

6.3.4 De mogelijkheid hebben om statistieken te verzamelen. Wij hebben statistieken nodig om twee redenen: om te zien of onze diensten beschikbaar zijn voor onze bezoekers en om te begrijpen hoe bezoekers onze diensten gebruiken, zodat wij onze diensten op basis van onze waarnemingen handiger kunnen maken voor bezoekers.

6.3.5 Wij gebruiken van u verkregen gegevens (naam en e-mailadres voor nieuwsbrieven) alleen als wij uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens hebben verkregen.

6.4 De bewaartermijnen voor de verschillende gegevens kunnen variëren

6.4.1 De persoonsgegevens die ons in staat stellen de beschikbaarheid van de diensten te analyseren, worden gedurende drie jaar bewaard.

6.4.2 Persoonlijke gegevens waarmee u commentaar kunt achterlaten, worden opgeslagen zolang u de commentaarfunctie blijft gebruiken. Als u deze gegevens wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail en wij zullen uw profiel verwijderen.

6.4.3 De persoonsgegevens die wij opslaan worden niet gebruikt om elders iets te personaliseren (in juridische termen betekent dit dat wij geen geautomatiseerde oplossingen creëren en geen profielen maken op basis van deze gegevens).

6.5 U heeft recht op:

6.5.1. De mogelijkheid om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onvoldoende volledig en/of onjuist zijn.

6.5.2 verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

6.5.3 Indien u van mening bent dat uw rechten en belangen zijn geschonden, kunt u een claim indienen. We zullen ons best doen om de situatie recht te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar: [email protected].

7. Cookies

7.1 Om uw surfervaring te vergemakkelijken, uw bezoeken te volgen en onze dienstverlening te verbeteren, verzamelen wij een kleine hoeveelheid informatie die door uw browser wordt verzonden, de zogenaamde cookies. Als u dat wenst, kunt u de verzending van cookies uitschakelen (raadpleeg de instellingen van uw browser om te zien hoe u dat doet). Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw gebruik van de website kan beperken.

8. Slotbepalingen

8.1 Door het invullen van het registratieformulier op de website aanvaardt de bezoeker automatisch de voorwaarden van deze overeenkomst.

8.2. De bezoeker aanvaardt de voorwaarden van de overeenkomst wanneer hij of zij de website daadwerkelijk gebruikt. In dit geval begrijpt en stemt de gebruiker ermee in dat de administratie van de site het gebruik van de site door de gebruiker beschouwt als aanvaarding van de voorwaarden van de overeenkomst vanaf het overeenkomstige moment.

8.3 De activiteiten van de administratie van de site worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet. Alle vorderingen, geschillen en formele verzoeken worden uitsluitend op de bij wet voorgeschreven wijze behandeld.

8.4. Het beheer van de site is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door bezoekers, gebruikers of derden, noch voor winstderving als gevolg van de activiteit van bikeles.com.

8.5 De gebruiker stemt ermee in dat hij/zij als enige verantwoordelijk is (en dat de sitebeheerder niet aansprakelijk is jegens de gebruiker of derden) voor elke schending door de gebruiker van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, alsmede voor alle gevolgen van dergelijke schendingen (met inbegrip van verlies of schade die de sitebeheerder kan lijden).

8.6. De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen eenzijdig door de websitebeheerder worden gewijzigd.